Ponad pięć lat temu rynek regionalnej prasy katolickiej
wzbogacił się o kwartalnik religijno-społeczny o zasięgu
dekanalnym – „Szukajmy Razem”. Teraz wydajemy już 20.
numer SzR.
Pismo nasze – podobnie jak inne pisma parafialne – nie
jest nastawione na zysk, utrzymuje się ze sprzedaży, a reda-
gowane jest, na ogół nieodpłatnie, przez wolontariuszy. Tytuł
ma mobilizować do dzielenia się owocami własnych [życio-
wych] poszukiwań, a zarazem pobudzać do coraz dalszych i
głębszych duchowych peregrynacji. Zawsze przy tym chodzi
o człowieka, który – zwłaszcza w obecnym czasie – jest istotą
coraz częściej zagubioną i zarazem ciągle poszukującą.
Bieżący – jubileuszowy – numer pisma jest poświęcony
głównie wielkiemu wydarzeniu religijnemu, jakim jest nawie-
dzenie naszego dekanatu przez Matkę Bożą w kopii Jej jasno-
górskiego obrazu.
Jan Paweł II w encyklice maryjnej „Redemptoris Mater”
wymienił Jasną Górę pośród wielkich sanktuariów świata,
„w których nie tylko jednostki czy środowiska miejscowe, ale
niekiedy całe narody i kontynenty szukają spotkania z Matką
Pana […], aby w zasięgu matczynej obecności Tej, która uwie-
rzyła, znaleźć umocnienie swojej własnej wiary”. Od ponad
sześciuset lat na Jasnej Górze znajduje się cudowny obraz Ma-
ryi, Królowej Polski, który Polacy przez wieki nabożnie na-
wiedzali. Traktowali Madonnę Częstochowską nie tylko jako
Matkę Boga, ale i swoją Matkę. Wpatrując się w Jej oblicze,
szukali pocieszenia w trudnych czasach.
W maju 1957 r. ksiądz prymas Stefan Wyszyński,  po wyj-
ściu z więzienia, pojechał na spotkanie z ojcem świętym, Piu-
sem XII. Zawiózł wtedy do Watykanu obraz Matki Bożej, któ-
ry – w myśl pragnień jego samego i całego Episkopatu Polski
– miał „przejść” wzdłuż i wszerz polską ziemię. Była to kopia
obrazu jasnogórskiego, wykonana przez prof. Leonarda Tor-
wirta, dziekana z Uniwersytetu Toruńskiego. 13 maja 1957 r.,
na prośbę prymasa i w obecności polskich biskupów, ojciec
święty poświęcił wspomniany obraz i pozwolił przywież
go do Polski na Święte Nawiedzenie. Odtąd Matka Boża w
kopii cudami słynącego obrazu nawiedzała każdą parafię, każ-
dą rodzinę i każde polskie serce. Wędrując przez ziemie, ongiś
piastowskie, odradzać zaczęła życie moralne narodu.
Nawiedzenie Polski przez kopię cudownego obrazu MB
rozpoczęło się na Jasnej Górze w uroczystość ku czci Matki
Boskiej Częstochowskiej, czyli 26 sierpnia 1957 r. Ksiądz kar-
dynał Wyszyński wygłosił wówczas kazanie, wprowadzające
cały naród w dziejowe wydarzenie nawiedzenia przez Mat-
kę Boga i Matkę ludzi  Jej wiernych dzieci.  Powiedział wtedy
między innymi: „… Z jasnogórskich wałów Obraz wyruszy
na Nawiedzenie całej Polski. Nawiedzać będzie wszystkie die-
cezje i parafie. Maryja będzie się uśmiechać macierzyńskim
obliczem do swego Ludu. Pójdzie przez Polską Ziemię, jako
jej prawowita władczyni. Pójdzie, aby jednoczyć i przypomi-
nać obowiązki, uczyć lepiej i rzetelniej żyć dla Boga w Kościele
Chrystusowym i dla dobra Polskiego Narodu. Wszak cała Pol-
ska Jej Królestwem, a Ona Królową Polskiej Ziemi…”. Tak roz-
poczęło się wielkie dzieło odnowy polskiego narodu. Królowa
Polski ze swoim ludem stanęła do pracy, aby słabym ludziom
dopomóc wypełnić obietnicę zawartą w „Ślubach jasnogór-
skich”: „Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy,
aby Polska była rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego
Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie w życiu
naszym osobistym, rodzinnym i społecznym”.
Nawiedzenie trwa nieprzerwanie już ponad 50 lat. W dniu
11 września br. obraz przybył do naszej, kaliskiej diecezji. Przy-
witanie obrazu w naszej diecezji nastąpiło u nas, w Błaszkach
– stolicy dekanatu, który jako pierwszy znalazł się na trasie
wędrówki obrazu z archidiecezji łódzkiej do diecezji kaliskiej.
Następnie obraz został uroczyście przywitany przez przedsta-
wicieli Episkopatu Polski, duchowieństwo i rzesze wiernych w
Kaliszu, na placu przy bazylice św. Józefa. Odtąd Matka Boża
w swym wizerunku nawiedza coraz to inną parafię naszej die-
cezji, i tak będzie niemal do końca października 2011 r. W na-
szym dekanacie nawiedzenie będzie miało miejsce od 17 do 23
października br.
Redakcja Szukajmy Razem chce się przysłużyć wspomnia-
nemu dziełu, dlatego aktualny numer pisma poświęcamy na-
wiedzeniu ziem błaszkowskiej i brzezińskiej przez obraz Matki
Bożej i publikujemy go w czasie bezpośredniego przygotowania
dekanatu do nawiedzenia. Przytaczamy w naszym piśmie tekst
zaproszenia Matki Bożej do naszej diecezji, skierowany do Ma-
ryi przez biskupa kaliskiego w kaplicy cudownego obrazu na
Jasnej Górze w dniu 17 maja br., podczas Mszy św. dla pielgrzy-
mów z diecezji  kaliskiej. Publikujemy artykuł Ewy Gogulskiej z
Łodzi, traktujący o owocach nawiedzenia archidiecezji łódzkiej
przez obraz Matki Bożej. W artykule mojego autorstwa zatytu-
łowanym: „Nawiedzenie diecezji kaliskiej przez Maryję w ko-
pii jasnogórskiego obrazu” Czytelnik znajdzie sporo informacji
na temat pierwszego i drugiego nawiedzenia przez obraz Pani
Jasnogórskiej zarówno poszczególnych diecezji w Polsce, jak i
parafii w Błaszkach.  Licealiści dzielą się swoimi przemyślenia-
mi dotyczącymi osoby Maryi i pielgrzymowania do Jej sanktu-
ariów. W dziale  Echa wydarzeń zamieszczamy min. artykuły o
pieszych pielgrzymkach z Błaszek na Jasną Górę i do Charłupi
Małej. Piszemy o festynie parafialnym w Błaszkach oraz o do-
żynkach parafialnych i gminnych. To tylko niektóre z naszych
propozycji. Poza tym kontynuujemy tematy, które na dobre za-
domowiły się w naszym piśmie.
Wszystkim Drogim Czytelnikom z serca błogosławię i ży-
czę dobrego przygotowania oraz owocnego przeżycia peregry-
nacji Obrazu Matki Boskiej w naszym dekanacie.
Ks. Jerzy Mikołajewski

okladkaPonad pięć lat temu rynek regionalnej prasy katolickiej

wzbogacił się o kwartalnik religijno-społeczny o zasięgu

dekanalnym – „Szukajmy Razem”. Teraz wydajemy już 20.

numer SzR.

Pismo nasze – podobnie jak inne pisma parafialne – nie

jest nastawione na zysk, utrzymuje się ze sprzedaży, a reda-

gowane jest, na ogół nieodpłatnie, przez wolontariuszy. Tytuł

ma mobilizować do dzielenia się owocami własnych [życio-

wych] poszukiwań, a zarazem pobudzać do coraz dalszych i

głębszych duchowych peregrynacji. Zawsze przy tym chodzi

o człowieka, który – zwłaszcza w obecnym czasie – jest istotą

coraz częściej zagubioną i zarazem ciągle poszukującą.

Bieżący – jubileuszowy – numer pisma jest poświęcony

głównie wielkiemu wydarzeniu religijnemu, jakim jest nawie-

dzenie naszego dekanatu przez Matkę Bożą w kopii Jej jasno-

górskiego obrazu.

Jan Paweł II w encyklice maryjnej „Redemptoris Mater”

wymienił Jasną Górę pośród wielkich sanktuariów świata,

„w których nie tylko jednostki czy środowiska miejscowe, ale

niekiedy całe narody i kontynenty szukają spotkania z Matką

Pana […], aby w zasięgu matczynej obecności Tej, która uwie-

rzyła, znaleźć umocnienie swojej własnej wiary”. Od ponad

sześciuset lat na Jasnej Górze znajduje się cudowny obraz Ma-

ryi, Królowej Polski, który Polacy przez wieki nabożnie na-

wiedzali. Traktowali Madonnę Częstochowską nie tylko jako

Matkę Boga, ale i swoją Matkę. Wpatrując się w Jej oblicze,

szukali pocieszenia w trudnych czasach.

W maju 1957 r. ksiądz prymas Stefan Wyszyński, po wyj-

ściu z więzienia, pojechał na spotkanie z ojcem świętym, Piu-

sem XII. Zawiózł wtedy do Watykanu obraz Matki Bożej, któ-

ry – w myśl pragnień jego samego i całego Episkopatu Polski

– miał „przejść” wzdłuż i wszerz polską ziemię. Była to kopia

obrazu jasnogórskiego, wykonana przez prof. Leonarda Tor-

wirta, dziekana z Uniwersytetu Toruńskiego. 13 maja 1957 r.,

na prośbę prymasa i w obecności polskich biskupów, ojciec

święty poświęcił wspomniany obraz i pozwolił przywież

go do Polski na Święte Nawiedzenie. Odtąd Matka Boża w

kopii cudami słynącego obrazu nawiedzała każdą parafię, każ-

dą rodzinę i każde polskie serce. Wędrując przez ziemie, ongiś

piastowskie, odradzać zaczęła życie moralne narodu.

Nawiedzenie Polski przez kopię cudownego obrazu MB

rozpoczęło się na Jasnej Górze w uroczystość ku czci Matki

Boskiej Częstochowskiej, czyli 26 sierpnia 1957 r. Ksiądz kar-

dynał Wyszyński wygłosił wówczas kazanie, wprowadzające

cały naród w dziejowe wydarzenie nawiedzenia przez Mat-

kę Boga i Matkę ludzi Jej wiernych dzieci. Powiedział wtedy

między innymi: „… Z jasnogórskich wałów Obraz wyruszy

na Nawiedzenie całej Polski. Nawiedzać będzie wszystkie die-

cezje i parafie. Maryja będzie się uśmiechać macierzyńskim

obliczem do swego Ludu. Pójdzie przez Polską Ziemię, jako

jej prawowita władczyni. Pójdzie, aby jednoczyć i przypomi-

nać obowiązki, uczyć lepiej i rzetelniej żyć dla Boga w Kościele

Chrystusowym i dla dobra Polskiego Narodu. Wszak cała Pol-

ska Jej Królestwem, a Ona Królową Polskiej Ziemi…”. Tak roz-

poczęło się wielkie dzieło odnowy polskiego narodu. Królowa

Polski ze swoim ludem stanęła do pracy, aby słabym ludziom

dopomóc wypełnić obietnicę zawartą w „Ślubach jasnogór-

skich”: „Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy,

aby Polska była rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego

Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie w życiu

naszym osobistym, rodzinnym i społecznym”.

Nawiedzenie trwa nieprzerwanie już ponad 50 lat. W dniu

11 września br. obraz przybył do naszej, kaliskiej diecezji. Przy-

witanie obrazu w naszej diecezji nastąpiło u nas, w Błaszkach

– stolicy dekanatu, który jako pierwszy znalazł się na trasie

wędrówki obrazu z archidiecezji łódzkiej do diecezji kaliskiej.

Następnie obraz został uroczyście przywitany przez przedsta-

wicieli Episkopatu Polski, duchowieństwo i rzesze wiernych w

Kaliszu, na placu przy bazylice św. Józefa. Odtąd Matka Boża

w swym wizerunku nawiedza coraz to inną parafię naszej die-

cezji, i tak będzie niemal do końca października 2011 r. W na-

szym dekanacie nawiedzenie będzie miało miejsce od 17 do 23

października br.

Redakcja Szukajmy Razem chce się przysłużyć wspomnia-

nemu dziełu, dlatego aktualny numer pisma poświęcamy na-

wiedzeniu ziem błaszkowskiej i brzezińskiej przez obraz Matki

Bożej i publikujemy go w czasie bezpośredniego przygotowania

dekanatu do nawiedzenia. Przytaczamy w naszym piśmie tekst

zaproszenia Matki Bożej do naszej diecezji, skierowany do Ma-

ryi przez biskupa kaliskiego w kaplicy cudownego obrazu na

Jasnej Górze w dniu 17 maja br., podczas Mszy św. dla pielgrzy-

mów z diecezji kaliskiej. Publikujemy artykuł Ewy Gogulskiej z

Łodzi, traktujący o owocach nawiedzenia archidiecezji łódzkiej

przez obraz Matki Bożej. W artykule mojego autorstwa zatytu-

łowanym: „Nawiedzenie diecezji kaliskiej przez Maryję w ko-

pii jasnogórskiego obrazu” Czytelnik znajdzie sporo informacji

na temat pierwszego i drugiego nawiedzenia przez obraz Pani

Jasnogórskiej zarówno poszczególnych diecezji w Polsce, jak i

parafii w Błaszkach. Licealiści dzielą się swoimi przemyślenia-

mi dotyczącymi osoby Maryi i pielgrzymowania do Jej sanktu-

ariów. W dziale Echa wydarzeń zamieszczamy min. artykuły o

pieszych pielgrzymkach z Błaszek na Jasną Górę i do Charłupi

Małej. Piszemy o festynie parafialnym w Błaszkach oraz o do-

żynkach parafialnych i gminnych. To tylko niektóre z naszych

propozycji. Poza tym kontynuujemy tematy, które na dobre za-

domowiły się w naszym piśmie.

Wszystkim Drogim Czytelnikom z serca błogosławię i ży-

czę dobrego przygotowania oraz owocnego przeżycia peregry-

nacji Obrazu Matki Boskiej w naszym dekanacie.

 

Spis treści:

 

Od redakcji  3

NAWIEDZENIE

Zarys historii  4

Zaproszenie biskupa  6

Nawiedzenie diecezji kaliskiej  7

Jedyna na świecie  10

Sens zawierzenia  12

AUTORYTETY

Kardynał Wyszyński  13

RÓŻNE

Od dziecka do niej pielgrzymuję  15

Po co idziemy na pielgrzymkę  15

Czy klaps jest metoda wychowawczą?    16

Wacław Laudowicza  17

SZKOŁA MODLITWY

Modlitwa jak miłość  21

BIBLIA DLA KAŻDEGO

Samotność  23

LUDZIE PYTAJĄ

Czy cześć jaką oddajemy Matce Bożej jest właściwa? 25

Dlaczego maryjność stanowi rozpoznawczy znak

naszej religijności?  25

DO MŁODZIEŻY

Multimedialne oblicze Boga  26

Licealiści pytają, licealiści odpowiadają  27

Z książką za pan brat  29

Kącik filatelistyczny    30

SPORT

Kolejne mistrzostwo Polski dla Agaty  31

Ze złotem i srebrem na szyi  32

Ogłoszenia drobne  32

Sprostowanie  32

ECHA WYDARZEŃ

Zmiany w dekanacie Błaszkowskim  33

Pocztówka z Błaszek najlepsza  33

Pierwszy Parafialny Festyn    34

Biskup z Białorusi w Błaszkach  37

Parafialne dziękczynienie za żniwa  37

Błaszkowianie na Jasnej Górze  38

Akcja pomocy powodzianom  40

Z wizytą u Księżnej Sieradzkiej  41

Gminne święto plonów  42

Gminne inwestycje  43

Wytrwała przy Panu do końca  44

Tuzin o błaszkowianach  45

Z fotela komendanta  46

Wkrótce kościół z nowym dachem  48

NASZA TWÓRCZOŚĆ

Krajobraz słowem malowany  49

Pracownia dekoratorsko - florystyczna  50