Dzieła Charytatywne w parafii św. Anny w Błaszkach

Kościół żyje i rozwija się: słowem Bożym, Łaską sakramentów, które sprawuje oraz posługą ubogim (Caritas). Cała wspólnota Ludu Bożego, a zarazem każdy ochrzczony z osobna, są wezwani do odpowiedzialności za dzieła miłosierdzia wobec osób żyjących w Kościele i poza nim.
Podstawowym miejscem posługi charytatywnej jest parafia. Za całą posługę ubogim w parafii jest proboszcz. W ramach dekanatów akcję charytatywną koordynują kapłani – dekanalni referenci ds. charytatywnych.
Instytucją kierującą, inspirującą i koordynującą  wszelkie dzieła charytatywne  na terenie Diecezji jest Caritas Diecezji Kaliskiej powołana przez Biskupa diecezjalnego 16 kwietnia 1992 r.

Misja charytatywna w parafii

Podstawowe zadanie.
Parafia jest Bożą rodziną, w której nikt nie powinien być pozostawiony samemu sobie. Pomoc ubogim jest obowiązkiem proboszcza, kapłanów wspomagających go w pasterskiej posłudze, osób konsekrowanych, wiernych świeckich.
Zespół charytatywny.
Synod kaliski zobowiązał wszystkie parafie do powołania w nich zespołu charytatywnego złożonego z przedstawicieli całej wspólnoty parafialnej. Pod przewodnictwem proboszcza zespól winien się gromadzić zawsze, ilekroć zachodzi potrzeba.

Do zespołu charytatywnego należy:

 • rozeznawanie potrzeb i zbieranie informacji dotyczących osób potrzebujących,
 • uaktywnianie ludzi do działania w duchu miłości miłosiernej,
 • organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym, a w szczególności: chorym, starszym, niepełnosprawnym, rodzinom, dzieciom i młodzieży, osobom ubogim i przeżywającym inne trudności,
 • gromadzenie środków na pomoc biednym,
 • koordynowanie działaniami charytatywnymi na terenie parafii,
 • współpraca z Caritas Diecezjalną,
 • współpraca z zespołami charytatywnymi parafii w ramach dekanatu,
 • współpraca z lokalnymi instytucjami pomocy społecznej.


Ważne wskazania.

We współczesnych czasach działalność na rzecz ubogich bywa wykorzystywana dla osobistej promocji lub zdobywania sobie popularności. Tym bardziej chrześcijanie – uczniowie Chrystusa, służąc ubogim, winni pamiętać o przestrodze ich Mistrza: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie... Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa...” (Mt 6,1-6)

Zespół charytatywny czerpie potrzebne do udzielenia pomocy środki materialne w naturze i gotówce z różnych źródeł, a w szczególności:

 • skarbonki św. Antoniego,
 • niedzielnych zbiórek do puszek przeprowadzanych przed kościołem,
 • ofiar zbieranych zgodnie ze zwyczajem parafii,
 • dochodów z imprez,
 • ofiar pieniężnych i w naturze,
 • subwencji i dotacji instytucji kościelnych, państwowych lub samorządowych,
 • darowizn, spadków i zapisów,
 • funduszów parafialnych,
 • innych źródeł.

W pozyskiwaniu środków dla ubogich członkowie zespołów charytatywnych mają prawo zwracać się do rozmaitych instytucji, których kierownicy niekiedy wyznają poglądy dalekie od nauki wiary. Mogą przyjmować od nich pomoce, aby dać także im okazję do czynienia dobra i zaskarbiania sobie, chociaż o tym nie wiedzą, ukrytej nagrody. Przyjmowanie darów na cele charytatywne nigdy jednak nie powinno uwiarygadniać działalności moralnie wątpliwej.
Władze zespołu i ich organizacja.
Za całą działalność parafialnego zespołu charytatywnego odpowiedzialny jest proboszcz. Do jego zadań należy w szczególności:

 • mobilizacja charytatywna całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem,
 • przygotowanie planów działalności Zespołu,
 • nadzór nad działalnością Zarządu Zespołu,
 • podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i rozporządzanie finansami na wniosek Zarządu, koordynacja współpracy z innymi grupami parafialnym w dziele charytatywnym.

Zarzad parafialnego zespołu charytatywnego.
Zarząd Zespołu składa się z trzech osób: Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.

 • Zarząd zatwierdzany jest przez proboszcza na pięć lat. Po upływie kadencji te same osoby mogą być ponownie powołane do Zarządu.
 • Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.

Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy:

 • kierowanie sprawami Zespołu w porozumieniu z proboszczem,
 • zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zespołu,
 • współpraca z Dekanalnym referentem ds. charytatywnych i z Zarządem Caritas Diecezji Kaliskiej,
 • przygotowywanie i przekazywanie Dyrektorowi Caritas Diecezji Kaliskiej do dnia 15 marca każdego roku sprawozdania za rok ubiegły z działalności charytatywnej i finansowej Zespołu.
             

Członkostwo w parafialnym zespole charytatywnym.
Osoby powołane przez proboszcza na członków Zespołu charytatywnego pełnią swoją posługę w duchu bezinteresownej miłości bliźniego, odpowiadając w ten sposób na miłosierną miłość Boga. Członków Zespołu oraz wspomagające ich osoby obowiązuje w sumieniu dyskrecja w odniesieniu do osób, którym pomagają. Bez zgody proboszcza nie wolno im udzielać informacji uzyskanych w związku z pełnionymi przez nich zadaniami.

Formacja charytatywna.
Członkowie Zespołu powinni troszczyć się o pogłębienie swego życia religijnego oraz dokształcanie się w dziedzinie charytatywnej posługi miłosierdzia. 

Inicjatywy charytatywne w parafii Błaszki

23 listopada 2008 r. w Błaszkowskim Domu Kultury odbyła się biesiada ludowa przygotowana przez błaszkowski chór parafialny „Harfa”. Biesiada ta była swoistą zabawoterapią, która wszystkim biesiadnikom dostarczyła wielu wrażeń artystycznych, również duchowych i przyczyniła się do integracji środowiska. Dochód z zakupienia śpiewników podczas biesiady został przeznaczony w całości na planowany w wakacje 2009 r. wyjazd dzieci z ubogich rodzin na wczasorekolekcje nad morze.

Pod koniec 2008 r. parafia Błaszki zawarła umowę z Caritas Diecezji Kaliskiej na przekazanie gotowych artykułów spożywczych w ramach programu „dostarczanie żywności najuboższej ludności UE” (PEAD). Z parafii Błaszki zgłoszono ok. 200 osób spełniających kryteria korzystania z pomocy żywnościowej PEAD. Transportem i rozprowadzaniem produktów żywnościowych zajmuje się zespół charytatywny w porozumieniu i pod przewodnictwem proboszcza parafii Błaszki.

W dniach od 27.07 do 1.08.2009 r. proboszcz parafii Błaszki z pomocą ośmiu opiekunów (głównie nauczycieli z parafii Błaszki) zorganizował nad morzem - w Chłapowie k/Władysławowa - wczasorekolekcje dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 18 lat. We wczasorekolekcjach wzięło udział 87 osób. Pomocą w zorganizowaniu całego przedsięwzięcia był jeden autokar przeznaczony na przejazd nad morze i z powrotem, nieodpłatnie użyczony przez gminę Błaszki, dochód z błaszkowskiej biesiady oraz ofiara pieniężna złożona przez anonimowych sponsorów.

Pomoc żywnościowa w Parafii

W 2016 roku nasza parafia podpisała umowę z Caritas Diecezji Kaliskiej na rzecz nieodpłatnej dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących w parafii, w ramach tzw. Programu FEAD. Każdego roku wznawiamy kolejny etap realizacji tego programu . Pomoc tę mogą otrzymywać osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami kryterium dochodowego. Stosowne skierowania tym właśnie osobom z terenu naszej parafii wydaje GMOPS w Błaszkach. Prosimy więc aby wszyscy, którzy przez miniony rok otrzymywali tę pomoc na podstawie stosownych skierowań z GMOPS-u,  jesienią aktualnego roku udały się do siedziby GMOPS-u w Błaszkach po takie same skierowania, które następnie należy dostarczyć do kancelarii parafialnej w Błaszkach, aby potem w stosownym czasie móc odebrać w siedzibie błaszkowskiej „Caritas” przywiezione z kaliskiej „Caritas” odpowiednie produkty żywnościowe.