Proboszcz:
Ks. kan. Jerzy Mikołajewski

Dziekan Dekanatu Błaszkowskiego
Kanonik honorowy kapituły kolegiackiej
Ur. 9.12.1961 r., im. 23.04
Wyświęcony 31.05.1987 r. we Włocławku
Ustanowiony proboszczem w Błaszkach 1.07.2008 r.
043-8292510

Proboszczem nazywamy kapłana stojącego na czele parafii. Jest on pasterzem zleconej sobie parafii, troszczącym się o powierzoną mu wspólnotę. Jego głównymi zadaniami są: duszpasterstwo, przewodniczenie Eucharystii i sprawowanie sakramentów, głoszenie Słowa Bożego, katechizacja wiernych, troska o biednych i chorych w parafii, chowanie zmarłych. Powinien też dbać o utrzymanie kościoła i innych budynków kościelnych, cmentarza oraz wykonywanie wszystkich czynności związanych z administrowaniem parafią.


Wikariusze:

Ks. Zbigniew Kołodziejczyk

dekanalny duszpasterz ministrantów, ur. 13.06.1986, im. 17.03, wyświęcony – 26.05.2011, ustanowiony wikariuszem w Błaszkach – 25.08.2022 r. 

 

Telefon Księży wikariuszy:

726659341

Ilekroć wydaje się to konieczne lub pożyteczne do właściwego wypełniania posługi w parafii, biskup diecezjalny przydziela proboszczowi jednego lub kilku wikariuszy parafialnych, którzy jako współpracownicy proboszcza i uczestnicy jego troski, wspólnie z proboszczem oraz pod jego władzą, wykonują dzieło pasterskiej posługi (KPK, kan. 545).
Dom Formacyjno-Resocjalizacyjny.

Na terenie parafii Błaszki znajduje się Dom Bartymeusza,
Domaniew 2, 98-235 Błaszki

Na całej wspólnocie chrześcijańskiej spoczywa obowiązek troski o powołania kapłańskie i zakonne. Młodzieńcy, którzy rozeznali, że są powołani do kapłaństwa, wstępują do Seminarium Duchownego, gdzie przynajmniej przez sześć lat, pod opieką moderatorów i wykładowców, kształcą się i formują na przyszłych kapłanów.


Siostry Obliczanki,

Pl. Niepodległości 23, 98-235 Błaszki

Siostra Przełożona – S. Michaela Elżbieta Lis. Inne Siostry przebywające we wspólnocie domu zakonnego w Błaszkach to S. Mirosława Łucja Niewińska, S. Alicja Grabowska i S. Karolina Siemaszko.       

Tel. 43-8292024.

Dziewczęta, które rozeznały, że są powołane do życia zakonnego, wstępują do danego zgromadzenia zakonnego. Przechodzą poszczególne etapy formacji w postulacie i w nowicjacie, a następnie składają śluby czasowe, by w końcu złożyć Bogu śluby wieczyste. Osoba zakonna dokonuje całkowitego oddania się, jakby złożenia się Bogu w ofierze, na skutek czego całe jej istnienie staje się ustawiczną czcią Boga w miłości.


Organista:
S. Karolina Siemaszko, Pl. Niepodległości 23, 98-235 Błaszki

Troska o muzykę jest w Kościele wyrazem troski o piękno liturgii będącej szczytem działalności Kościoła. Nie ma uroczystej liturgii bez muzyki. Śpiew nie jest tylko ozdobą liturgii, ale stanowi jej integralną część. Wyrazem troski proboszcza o liturgię w parafii jest należyty wybór osoby organisty. Organista kształtuje kulturę muzyczną w swoim środowisku, ponieważ większość uczestników niedzielnej Mszy św. nie spotyka się z muzyką „na żywo” w żadnym innym miejscu. W Kościele polskim tradycyjnie organista pełni równocześnie funkcję kantora i dyrygenta chóru lub scholi, a nawet psalmisty.


Zakrystianin i grabarz:
Paweł Królak, ul. Kościuszki 29, 98-235 Błaszki
Tel. 609865199. Zatrudniony 1 listopada 2002 r.

Najczęściej zatrudnianymi pracownikami kościelnymi w parafii są zakrystianie (tzw. kościelni) i grabarze. Zakrystianin to człowiek dbający o porządek wewnątrz i na zewnątrz kościoła oraz odpowiedzialny za przygotowanie i przechowywanie szat oraz naczyń liturgicznych. Grabarzem jest osoba odpowiedzialna za wykopanie i zasypanie grobów oraz za utrzymywanie porządku na cmentarzu. W parafiach wiejskich funkcję zakrystiana i grabarza najczęściej pełni jedna i ta sama osoba.


Katecheci pracujący w szkołach z terenu parafii Błaszki: 

  1. Ks. Zbigniew Kołodziejczyk – Powiatowy Zespół Szkół w Błaszkach,
  2. S. Alicja Grabowska – Powiatowy Zespół Szkół w Błaszkach i Szkoła Podstawowa w Błaszkach,
  3. S. Michaela Lis – Szkoła Podstawowa w Błaszkach,
  4. Barbara Zawadzka – Szkoła Podstawowa w Błaszkach, 
  5. Elżbieta Borkowska – Szkoła Podstawowa w Kwaskowie,
  6. Marta Ludwiczak – Przedszkole Samorządowe w Błaszkach.