Drogi Czytelniku!

To już 15. numer naszego czasopisma. Szukajmy Razem przeżywa swój mały jubileusz. Dziękuję Bogu za dar tego pisma, które od początku swego istnienia chce informować i ewangelizować swoich Czytelników.
Bieżący numer tworzony jest w czasie Wielkiego Postu, kiedy to Kościół koncentruje naszą uwagę przede wszystkim na cierpiącym Chrystusie, który solidaryzuje się głównie z ludźmi wielorako cierpiącymi.
Dlatego też aktualny numer naszego pisma poświęcamy tematyce ludzkiego cierpienia. Kościół, naśladując miłosiernego Samarytanina, zawsze okazywał szczególną troskę ludziom dotkniętym niemocą. Jan Paweł II, który często przypominał, że w swojej posłudze duszpasterskiej pokładał ufność w ofierze, modlitwie i poświęceniu tych, którzy cierpią, w adhortacji apostolskiej: „Christifideles laici” stwierdził: „Trzeba, aby bezcenne dziedzictwo, które Kościół otrzymał od Jezusa Chrystusa, „lekarza duszy i ciała”, nie tylko nie zostało uszczuplone, lecz by rosła jego wartość stale wzbogacana i pomnażana przez podjętą z nowym zapałem duszpasterską działalność prowadzoną dla chorych i cierpiących, i razem z nimi. Musi to być działalność, która umożliwi i stworzy warunki do skupienia uwagi na człowieku, do obecności przy nim i z nim, do wysłuchiwania go, dialogu i współczucia oraz konkretnej pomocy w tych momentach, w których z powodu choroby i cierpienia na ciężką próbę zostaje wystawione nie tylko jego zaufanie do życia, ale także sama wiara w Boga i Jego ojcowską miłość” (ChL 54).
Również w adhortacji apostolskiej „Ecclesia in Europa” papież podkreślił, że troskę o chorych i cierpiących należy uważać za jeden z priorytetów w społeczeństwie dobrobytu i wydajności, w kulturze, którą cechuje bałwochwalczy kult ciała, wypieranie ze świadomości bólu i cierpienia oraz mit wiecznej młodości.(E i E 88).
Jednym z istotnych przymiotów wspólnoty parafialnej jest miłość wszystkich jej członków do Boga oraz wzajemnie do siebie. Konkretnym wyrazem tej miłości jest pamięć o chorych i cierpiących mieszkających na terenie parafii. Parafie w Polsce, niestety jeszcze słabo, realizują postulat urzeczywistnienia wspólnoty w wymiarze miłości braterskiej, co często przejawia się brakiem wzajemnej troski o duchowe i materialne dobro bliźnich.
Realizacja nakazu miłości Boga i człowieka wymaga czynnego zaangażowania wszystkich parafian w dzieło niesienia pomocy ludziom chorym i cierpiącym. Dotyczy to nie tylko kapłanów i członków parafialnych zespołów charytatywnych, ale wszystkich mieszkańców parafii. Każdy człowiek ma być miłosiernym samarytaninem, „który nie poprzestaje na samym wzruszeniu i współczuciu, (...) ale świadczy pomoc w cierpieniu” (Salvifici Doloris 28).
Dlatego zawartość treściowa bieżącego numeru Szukajmy Razem jest zdominowana – co jest zasadą naszego pisma – przez artykuły skupione wokół tematu głównego, a tym tematem jest aktualnie tematyka ludzkiego cierpienia. Prezentujemy, jak zwykle, wywiady, świadectwa oraz różne inne wypowiedzi dotyczące zasadniczego problemu. Piszemy o chorobie, niepełnosprawności, ale także o cierpieniu duchowym, będącym skutkiem grzesznego życia oraz o różnych odcieniach cierpienia emocjonalnego i psychicznego, wynikającego ze zranień życiowych w płaszczyźnie ludzkich relacji.
Kierując się wiarą, chcemy na łamach naszego pisma mocno zaakcentować chrześcijańskie przekonanie, że zjednoczenie z cierpieniem Chrystusa w naszym, ludzkim cierpieniu staje się środkiem zbawienia. Takie zaś cierpienie nie musi już odbierać człowiekowi pokoju i szczęścia. Dlatego, pisząc o cierpieniu w Roku św. Pawła, który aktualnie przeżywamy, chcemy powtórzyć za Apostołem narodów: „Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół.” (Kol 1, 24).
Ufam, że podjęta przez Redakcję Szukajmy Razem problematyka cierpienia pobudzi Czytelników do większej solidarności z cierpiącymi, a im samym pomoże zbliżyć się do Chrystusa, który cierpi wespół z ludźmi, pozwalając nam dzielić z Nim nasze udręki.
Trwając w radości paschalnej, życzę Drogim Czytelnikom, aby wszystkie ich życiowe bóle opromieniał blask zmartwychwstania.

Ks. Jerzy Mikołajewski

 

W NUMERZE

Od redakcji............................................................ 3

WYWIAD

Przełamać lęk i przerażenie.................................. 3

Słowo wyzwala...................................................... 7

Świat chorób i uzdrowień..................................... 9

ŚWIADECTWA

Antena łącząca z Bogiem ................................... 10

Oczami osoby niewidomej ................................ 10

Mam na imię Ela.................................................. 11

Bóg dotknął mojego serca ................................. 12

RÓŻNE

Cierpienie jest skarbem największym ............... 13

Hiob – niezawinione cierpienie ........................ 14

Modlić się chorobą.............................................. 14

Odwiedziny chorych........................................... 16

Więź z ukrzyżowanym ..................................... ..17

Zachowywać nakazane posty............................. 19

Niehistoryczna historia cz III ............................. 21

SZKOŁA MODLITWY

Śpiew życia ......................................................... 24

BIBLIA DLA KAZDEGO

Człowiek podlega śmierci ................................. 25

Słów kilka o języku Biblii................................... 26

LUDZIE PYTAJĄ

Miłość silniejsza niż śmierć................................. 27

Szukam woli Bożej.............................................. 28

Czym się charakteryzuje sakrament namaszczenia

chorych?............................................................... 28

A jednak Ojciec................................................... 29

DO MŁODZIEŻY

Multimedialne oblicze Boga............................... 30

Licealiści pytają, licealiści odpowiadają............. 30

ECHA Z TERENU

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.......... 31

Co nowego w Bibliotece.................................... 32

Gminny konkurs plastyczny .............................. 33

Nowe publikacje o Błaszkach............................ 33

Srebrna Anna....................................................... 34

Festiwal Piosenki Papieskiej .............................. 34

Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej..... 35

Misterium Męki Pańskiej w Poznaniu................ 36

Uczyli się ratować życie...................................... 36

Turniej wiedzy o bezpieczeństwie..................... 37

Pielgrzymka do Grobu Ojca Świętego............... 38

Ogłoszenia .......................................................... 42

NASZA TWÓRCZOŚĆ

Józef Janik .......................................................... 43

OKŁADKA

Wioska internetowa w naszej gminie................ 44