W 2002 r. w Wojkowie, z inicjatywy ówczesnego proboszcza tamtejszej parafii ks. Jerzego Mikołajewskiego, powstała grupa dorosłych osób z dekanatu, spotykająca się co tydzień na spotkaniach modlitewno-formacyjnych.


Jednym z owoców istnienia tej grupy jest powstanie w 2005 r. dekanalnego kwartalnika „Szukajmy Razem”.
Pismo ma charakter religijno społeczny i jest rozprowadzane we wszystkich parafiach dekanatu błaszkowskiego.
Odpowiedzialnymi za istnienie i kształt pisma są: ks. Jerzy Mikołajewski, Magdalena Kwiatkowska i Jarosław Pawlak.

Dzieła Charytatywne w parafii św. Anny w Błaszkach

Kościół żyje i rozwija się: słowem Bożym, Łaską sakramentów, które sprawuje oraz posługą ubogim (Caritas). Cała wspólnota Ludu Bożego, a zarazem każdy ochrzczony z osobna, są wezwani do odpowiedzialności za dzieła miłosierdzia wobec osób żyjących w Kościele i poza nim.
Podstawowym miejscem posługi charytatywnej jest parafia. Za całą posługę ubogim w parafii jest proboszcz. W ramach dekanatów akcję charytatywną koordynują kapłani – dekanalni referenci ds. charytatywnych.
Instytucją kierującą, inspirującą i koordynującą  wszelkie dzieła charytatywne  na terenie Diecezji jest Caritas Diecezji Kaliskiej powołana przez Biskupa diecezjalnego 16 kwietnia 1992 r.

Misja charytatywna w parafii

Podstawowe zadanie.
Parafia jest Bożą rodziną, w której nikt nie powinien być pozostawiony samemu sobie. Pomoc ubogim jest obowiązkiem proboszcza, kapłanów wspomagających go w pasterskiej posłudze, osób konsekrowanych, wiernych świeckich.
Zespół charytatywny.
Synod kaliski zobowiązał wszystkie parafie do powołania w nich zespołu charytatywnego złożonego z przedstawicieli całej wspólnoty parafialnej. Pod przewodnictwem proboszcza zespól winien się gromadzić zawsze, ilekroć zachodzi potrzeba.

Do zespołu charytatywnego należy:

 • rozeznawanie potrzeb i zbieranie informacji dotyczących osób potrzebujących,
 • uaktywnianie ludzi do działania w duchu miłości miłosiernej,
 • organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym, a w szczególności: chorym, starszym, niepełnosprawnym, rodzinom, dzieciom i młodzieży, osobom ubogim i przeżywającym inne trudności,
 • gromadzenie środków na pomoc biednym,
 • koordynowanie działaniami charytatywnymi na terenie parafii,
 • współpraca z Caritas Diecezjalną,
 • współpraca z zespołami charytatywnymi parafii w ramach dekanatu,
 • współpraca z lokalnymi instytucjami pomocy społecznej.


Ważne wskazania.

We współczesnych czasach działalność na rzecz ubogich bywa wykorzystywana dla osobistej promocji lub zdobywania sobie popularności. Tym bardziej chrześcijanie – uczniowie Chrystusa, służąc ubogim, winni pamiętać o przestrodze ich Mistrza: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie... Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa...” (Mt 6,1-6)

Zespół charytatywny czerpie potrzebne do udzielenia pomocy środki materialne w naturze i gotówce z różnych źródeł, a w szczególności:

 • skarbonki św. Antoniego,
 • niedzielnych zbiórek do puszek przeprowadzanych przed kościołem,
 • ofiar zbieranych zgodnie ze zwyczajem parafii,
 • dochodów z imprez,
 • ofiar pieniężnych i w naturze,
 • subwencji i dotacji instytucji kościelnych, państwowych lub samorządowych,
 • darowizn, spadków i zapisów,
 • funduszów parafialnych,
 • innych źródeł.

W pozyskiwaniu środków dla ubogich członkowie zespołów charytatywnych mają prawo zwracać się do rozmaitych instytucji, których kierownicy niekiedy wyznają poglądy dalekie od nauki wiary. Mogą przyjmować od nich pomoce, aby dać także im okazję do czynienia dobra i zaskarbiania sobie, chociaż o tym nie wiedzą, ukrytej nagrody. Przyjmowanie darów na cele charytatywne nigdy jednak nie powinno uwiarygadniać działalności moralnie wątpliwej.
Władze zespołu i ich organizacja.
Za całą działalność parafialnego zespołu charytatywnego odpowiedzialny jest proboszcz. Do jego zadań należy w szczególności:

 • mobilizacja charytatywna całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem,
 • przygotowanie planów działalności Zespołu,
 • nadzór nad działalnością Zarządu Zespołu,
 • podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i rozporządzanie finansami na wniosek Zarządu, koordynacja współpracy z innymi grupami parafialnym w dziele charytatywnym.

Zarzad parafialnego zespołu charytatywnego.
Zarząd Zespołu składa się z trzech osób: Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.

 • Zarząd zatwierdzany jest przez proboszcza na pięć lat. Po upływie kadencji te same osoby mogą być ponownie powołane do Zarządu.
 • Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.

Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy:

 • kierowanie sprawami Zespołu w porozumieniu z proboszczem,
 • zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zespołu,
 • współpraca z Dekanalnym referentem ds. charytatywnych i z Zarządem Caritas Diecezji Kaliskiej,
 • przygotowywanie i przekazywanie Dyrektorowi Caritas Diecezji Kaliskiej do dnia 15 marca każdego roku sprawozdania za rok ubiegły z działalności charytatywnej i finansowej Zespołu.
             

Członkostwo w parafialnym zespole charytatywnym.
Osoby powołane przez proboszcza na członków Zespołu charytatywnego pełnią swoją posługę w duchu bezinteresownej miłości bliźniego, odpowiadając w ten sposób na miłosierną miłość Boga. Członków Zespołu oraz wspomagające ich osoby obowiązuje w sumieniu dyskrecja w odniesieniu do osób, którym pomagają. Bez zgody proboszcza nie wolno im udzielać informacji uzyskanych w związku z pełnionymi przez nich zadaniami.

Formacja charytatywna.
Członkowie Zespołu powinni troszczyć się o pogłębienie swego życia religijnego oraz dokształcanie się w dziedzinie charytatywnej posługi miłosierdzia. 

Inicjatywy charytatywne w parafii Błaszki

23 listopada 2008 r. w Błaszkowskim Domu Kultury odbyła się biesiada ludowa przygotowana przez błaszkowski chór parafialny „Harfa”. Biesiada ta była swoistą zabawoterapią, która wszystkim biesiadnikom dostarczyła wielu wrażeń artystycznych, również duchowych i przyczyniła się do integracji środowiska. Dochód z zakupienia śpiewników podczas biesiady został przeznaczony w całości na planowany w wakacje 2009 r. wyjazd dzieci z ubogich rodzin na wczasorekolekcje nad morze.

Pod koniec 2008 r. parafia Błaszki zawarła umowę z Caritas Diecezji Kaliskiej na przekazanie gotowych artykułów spożywczych w ramach programu „dostarczanie żywności najuboższej ludności UE” (PEAD). Z parafii Błaszki zgłoszono ok. 200 osób spełniających kryteria korzystania z pomocy żywnościowej PEAD. Transportem i rozprowadzaniem produktów żywnościowych zajmuje się zespół charytatywny w porozumieniu i pod przewodnictwem proboszcza parafii Błaszki.

W dniach od 27.07 do 1.08.2009 r. proboszcz parafii Błaszki z pomocą ośmiu opiekunów (głównie nauczycieli z parafii Błaszki) zorganizował nad morzem - w Chłapowie k/Władysławowa - wczasorekolekcje dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 18 lat. We wczasorekolekcjach wzięło udział 87 osób. Pomocą w zorganizowaniu całego przedsięwzięcia był jeden autokar przeznaczony na przejazd nad morze i z powrotem, nieodpłatnie użyczony przez gminę Błaszki, dochód z błaszkowskiej biesiady oraz ofiara pieniężna złożona przez anonimowych sponsorów.

Pomoc żywnościowa w Parafii

W 2016 roku nasza parafia podpisała umowę z Caritas Diecezji Kaliskiej na rzecz nieodpłatnej dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących w parafii, w ramach tzw. Programu FEAD. Każdego roku wznawiamy kolejny etap realizacji tego programu . Pomoc tę mogą otrzymywać osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami kryterium dochodowego. Stosowne skierowania tym właśnie osobom z terenu naszej parafii wydaje GMOPS w Błaszkach. Prosimy więc aby wszyscy, którzy przez miniony rok otrzymywali tę pomoc na podstawie stosownych skierowań z GMOPS-u,  jesienią aktualnego roku udały się do siedziby GMOPS-u w Błaszkach po takie same skierowania, które następnie należy dostarczyć do kancelarii parafialnej w Błaszkach, aby potem w stosownym czasie móc odebrać w siedzibie błaszkowskiej „Caritas” przywiezione z kaliskiej „Caritas” odpowiednie produkty żywnościowe.

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. w kanonie nr. 537 określa, że „W każdej parafii powinna być rada do spraw ekonomicznych, która rządzi się nie tylko przepisami prawa powszechnego, lecz także normami wydanymi przez biskupa diecezjalnego. Wierni dobrani zgodnie z tymi normami świadczą proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi”.

Zamknięty dnia 25 marca 2009 r. Synod Diecezji Kaliskiej ustanawiający prawo diecezjalne Kościoła Kaliskiego postanowił również, że w każdej parafii należy ustanowić Parafialną Radę do spraw ekonomicznych, zwaną tradycyjnie Radą Parafialną. Jest ona organem doradczym i wspomagającym proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. Członków Rady Parafialnej wybiera proboszcz po konsultacji z wiernymi. W skład Rady powinni wchodzić parafianie cieszący się powszechnym zaufaniem, głęboko religijni, szczerze oddani Kościołowi i chcący lojalnie współpracować z proboszczem, aktywni, zorientowani w problemach ekonomicznych i finansowych. Członkostwo w radzie jest funkcją społeczną, honorową i bezpłatną. Radni nie otrzymują specjalnych przywilejów, ale jest to funkcja niosąca za sobą odpowiedzialność za sprawy gospodarcze parafii. Proboszcz po ustaleniu składu Rady, przedstawia go Kurii Diecezjalnej. Rada wybiera spośród siebie przewodniczącego zebrań, jego zastępcę oraz sekretarza. Proboszcz w porozumieniu z przewodniczącym zwołuje posiedzenia Rady, określa ich porządek i w nich uczestniczy. Z każdego posiedzenia sekretarz Rady powinien sporządzić protokół, który pozostanie w archiwum parafialnym. O najważniejszych sprawach z posiedzeń Rady należy powiadomić parafian w ogłoszeniach parafialnych.

Po konsultacji z wiernymi proboszcz parafii Błaszki w dniu 22 października 2012 r. (liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II, papieża)wybrał następujących członków Rady Parafialnej:

 

 1. Grabowski Wojciech – przewodniczący zebrań - Błaszki
 2. Świderski Tadeusz – zastępca przewodniczącego - Żelisław
 3. Meler Mateusz - sekretarz- Adamki
 4. Bratuszewski Jan - Żelisław
 5. Janczak Edward - Kwasków
 6. Kowalczyk Jarosław - Żelisław
 7. Marucha Stanisław - Woleń
 8. Pastusiak Józef - Brończyn
 9. Piontczak Jerzy - Brzozowiec
 10. Podgórski Krzysztof - Błaszki
 11. Sobczak Ireneusz - Domaniew
 12. Wiktorowski Andrzej - Borysławice

 

Nowa Rada, – na swoim pierwszym posiedzeniu – wybrała spośród siebie przewodniczącego zebrań – Grabowskiego Wojciecha z Błaszek, jego zastępcę – Świderskiego Tadeusza z Żelisławia Wsi oraz sekretarza –  Melera Mateusza z Adamek.

Parafialna Rada Duszpasterska 

Synod Diecezji Kaliskiej zdecydował również, że w każdej parafii należy powołać Parafialną Radę duszpasterską. Rada, mając głos doradczy, wspomaga proboszcza w owocnym i skutecznym organizowaniu duszpasterstwa parafii i kierowaniu nim.Cele i zadania tej Rady są następujące:

 • rozeznawanie sytuacji duszpasterskiej,
 • poszukiwanie rozwiązań problemów duszpasterskich jakie pojawiają się we wspólnocie parafialnej,
 • przygotowanie sposobów przeżywania i obchodzenia uroczystości parafialnych,
 • troska o okolicznościowe dekoratorstwo religijno-kościelne,
 • wyczulanie ludzi na niebezpieczeństwo „milczącej apostazji” (nowa forma ateizmu), demoralizacji, relatywizmu, indyferentyzmu itp.

 

Członkowie Rady duszpasterskiej w Błaszkach

 

 1. Drobnik Elżbieta – przewodnicząca zebrań - Domaniew
 2. Wierucka Zofia - zastępca przewodniczącego - Błaszki
 3. Szczepańska Jolanta – sekretarz - Borysławice
 4. Burdelak Mirosław - Kostrzewice
 5. Dalecka Aleksandra - Zawady
 6. Jurek Józefa - Żelisław
 7. Kaczmarek Barbara - Błaszki
 8. Kołodziejczak Jan - Kwasków
 9. Krawczyk Maria - Żelisław
 10. Kurdyk Jan - Brzozowiec
 11. Malinowski Stanisław - Błaszki
 12. Mencel Marian - Błaszki
 13. Pustelnik Piotr - Kokoszki
 14. Spychała Zbigniew - Błaszki
 15. Szczepańska Teresa- Kokoszki
 16. Tokarek Sylwester - Błaszki

 

Niech Bóg błogosławi wszystkim członkom Rady Parafialnej aby przez dobrą i owocną współpracę ze swoim proboszczem przyczyniali się do pomnażania dobra duchowego i materialnego swojej parafii.

 

Ks. Jerzy Mikołajewski, proboszcz

Od początku Kościół otaczał wdowy szczególnym szacunkiem, powierzając im misję modlitwy i miłości w służbie wspólnoty. Jesteśmy dzisiaj w Kościele, także w Polsce, świadkami odradzania się tych pierwotnych doświadczeń.

Również w Polsce wdowieństwo – zwłaszcza kobiet – jest dzisiaj zjawiskiem masowym. Dlatego też Kościół pragnie otoczyć to środowisko osób szczególną troską duszpasterską.

Dlatego z inicjatywy księdza proboszcza Jerzego M. W dniach 21-24 lutego 2009 r. w kościele parafialnym pw. św. Anny w Błaszkach odbyły się rekolekcje stanowe dla wdów i wdowców, które przeprowadził. O. Wiesław Łyko, Oblat Maryi Niepokalanej z Lublińca, krajowy moderator rekolekcji dla wdów i wdowców idących w stronę konsekracji. Do udziału w tych rekolekcjach zaproszeni byli wszyscy wdowcy i wdowy z błaszkowskiego dekanatu pragnący pogłębić zrozumienie wdowieństwa w świetle wiary.

Owocem tych rekolekcji ma być comiesięczna Msza św. dla osób samotnych a po niej spotkanie formacyjne dla wdów i wdowców.

Opiekunem duchowym jest ks. Jerzy Mikołajewski, proboszcz.

W Internecie jest już strona własna wdów konsekrowanych: http://konsekrowane.org

We wrześniu 2008 r. nowy proboszcz ks. Jerzy Mikołajewski zainicjował w kościele parafialnym cotygodniowe, godzinne Adoracje Jezusa Eucharystycznego.

Inicjatywa okazała się być trafioną w potrzeby duchowe parafian gdyż wciąż wzrasta liczba osób gromadzących się co czwartek wieczorem w przyciemnionym kościele, w nastroju rozmodlenia, na adoracji Pana.

Adoracja Najświętszego Sakramentu jest wyjątkową formą kultu eucharystycznego w parafii, która wyrasta z wewnętrznego doświadczenia dobrowolnego wyniszczenia Chrystusa na krzyżu, miłego Ojcu i uwielbionego w zmartwychwstaniu. Św. Jan Paweł II mówił, że „całe zło świata może być pokonane poprzez ogromną moc adoracji eucharystycznej” i zachęcał: „Pozostawajmy długo na klęczkach przed Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii, wynagradzając naszą wiarą i miłością zaniedbania, zapomnienie, a nawet zniewagi, jakich nasz Zbawiciel doznaje w tylu miejscach na świecie ”. Adoracja staje się więc jakąś nasza odpłatą, wynagrodzeniem za tę ukrzyżowaną na śmierć Miłość i naszym dziękczynieniem za dar Eucharystii. Ci zaś, którzy dziękują stają się godni otrzymywać od Pana kolejne łaski. Dlatego drzwi naszej świątyni pozostają zawsze otwarte w ciągu dnia dla tych, którzy potrzebują chwili modlitewnego wytchnienia w ciszy kościoła. Cieszymy się również wciąż wzrastającą liczbą osób gromadzących się w czwartkowe wieczory na adoracji eucharystycznej ubogacających się duchowo, tworzących wspólnotę wiary i wypraszających łaski dla naszej parafii.